ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เตรียมการอบรมจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา รร.ราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษา สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 โรง และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน 8 โรง มุ่งหวังให้มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ ในจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization) จัดการศึกษาที่ดีต่อสังคม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการ

นายพะโยม ชิณวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ที่กรุงเทพฯ โดยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 โรง ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน 8 โรง มีองค์ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization) จัดการศึกษาที่ดีต่อสังคม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อกำเนิดขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ซึ่งนอกจากได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ แล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา อาทิ มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 58 โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอีก 8 โรงเรียน รวม 66 โรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่ง “องค์พระราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย อีกทั้งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเข้าถึง และทรงห่วงใยผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ โดยพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเยียวยาผู้ได้รับความสูญเสีย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 58 โรงเรียน มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย และอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: