รมว.ศธ.เร่งขับเคลื่อน “ลูกเสือ-ประวัติศาสตร์-การศึกษาสนองพระราชดำริ” มุ่งสร้างคุณธรรมพื้นฐานเด็กและเยาวชนไทย

(4 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) ครั้งที่ 2/2563

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.มุ้งเน้นในการนำ “วิชาลูกเสือ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และโครงการในพระราชดำริ” มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้าใจในการที่เป็นเยาวชนที่ดี ตลอดจนจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องมีการบูรณาการในหลักสูตรต่าง ๆ โดยนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนประวัติศาสตร์นั้น มีความหลากหลาย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด อาจจะมีการปรับรูปแบบและวิธีการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ รวมถึงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเป็นการเรียนแบบ Active Learning (การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้) ที่สำคัญ นักเรียนต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยไม่ใช่การท่องจำ แต่เรียนแล้วมีวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และรู้ว่าคนในอดีตคิดอย่างไร จึงทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น คือ จะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้โครงการพระราชดำริ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์การปกป้องประเทศของสถาบันฯ เพราะทั้งสองสิ่งนี้คือที่มาที่ไปของความสำเร็จของประเทศชาติ

หากเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้วิธีการเหล่านี้ได้ ก็จะเห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และความเสียสละของบรรพบุรุษ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณธรรมพื้นฐาน เป็นประโยชน์ในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ช่วยให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.- ศธ.) ในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ร่วมสนองงานโครงการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลายมากขึ้น และได้บรรลุผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในในสังกัด เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่หก พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565 รวมถึงแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก และระยะ 5 ปีที่เจ็ด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อิชยา กัปปา,อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s