หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติกรอบวงเงินศูนย์สะเต็มศึกษาของซีมีโอ 5 ปี 235 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้ตรวจราชการ ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ […]

หมวดหมู่
ข่าว

คุรุสภา-สกสค.-มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ […]