ศธ.จัดอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เรียนรู้ทักษะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เอาตัวรอด ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะวิกฤติ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เผยแพร่ประก... Continue Reading →

ผู้ช่วยปลัด ศธ. ‘สมใจ’ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการยุวชนจิตอาสา โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

7 มิถุนายน 2566 จังหวัดขอนแก่น / นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ ชื่นชม รร.ราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งแรก ในโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน

6 มิถุนายน 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่า... Continue Reading →

ครม.เห็นชอบเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี 2570

6 มิถุนายน 2566 / มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรว... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา (30 พฤษภาคม 2566) เผยแพร่ประกาศคณะกรรมก... Continue Reading →

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีหน้าที่และอำนาจต่างกันอย่างไร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการล... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑