ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 995/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (4) บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560…

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยในภาคเช้า ที่ท้องสนามหลวง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,…

รมช.ศธ.”ดร.กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.–ลูกเสือ

(12 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ที่ศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 (ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตร บ้านควนกุฎ) จ.พัทลุง โดย พ.ต.ท.วีรศักดิ์ คงเพชร ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่…

เสมา3 ลงพื้นที่สงขลาและพัทลุง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.-การศึกษาเอกชน

ลงพื้นที่/มอบนโยบาย กศน.ที่สงขลา (11 ตุลาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายที่สำนักงาน กศน. ตำบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยนายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวให้การต้อนรับ…

รมว.ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการหักหนี้ครูเพื่อชำระหนี้ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้แน่นอน

(11 ตุลาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ และรับข้อเสนอเกี่ยวกับการหักเงินเดือนครูเพื่อชำระหนี้ ในโอกาสการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ตัวแทนชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือถึง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากไม่เหลือรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ โดยเรียกร้องให้เหลือเงินเดือน 30% หลังจากหักหนี้เรียบร้อยแล้ว รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะเชิญตัวแทนจากชมรม รวมถึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมและรับทราบข้อมูลร่วมกัน โดยปัญหานี้ได้ทำการศึกษามาพอสมควรและมีแนวทางแก้ไขบางส่วนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือจะดำเนินการอย่างไรเพื่อปกป้อง…

ปลัด ศธ.ลงนามแจ้ง กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 ต.ค.62

(11 ตุลาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ประเด็นสำคัญ- กศจ.ชุดเดิมหมดวาระลง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้สรรหาจนครบถ้วนแล้ว จึงออกคำสั่งให้ กศจ.ชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนตั้งแต่ 12 ต.ค.62-…

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ลงพื้นที่ รร.วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โรงเรียน Unplug Coding นำร่องแห่งแรกของไทย

ประเด็นสำคัญ- การเรียน Unplug Coding ศธ.จะเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถม ปี 2562 ใน 500 รร.นำร่องทั่วประเทศ- ไม่ได้ช้ากว่าประเทศอื่น เพราะจีน เกาหลี ญีปุ่่น จะสอน Coding ให้ชั้นประถมปี 2020- Unplug Coding คือ การเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับชั้นอนุบาล-ประถม และทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for all, all…

ปลัด ศธ.-เลขาฯ กอศ.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

(10 ตุลาคม 62) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถือฤกษ์ดี ยามดี เวลา 09.09 น. กราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง “พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์” ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 และศาลปู่เจียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อิชยา…

รองนายกฯวิษณุ มอบนโยบายการศึกษา ศธ.ชูการทำงานเป็นทีม เพื่อพลิกการศึกษาไทย เดินหน้าไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรี 3 ท่าน, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้บริหารจากหน่วยงานส่วนกลาง และศึกษาธิการภาค เข้าร่วมประชุม รองนายกฯ วิษณุ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษามาตลอด แนะ 7 ด้านการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลสำเร็จทั้ง 7 ช่วงชั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม…

‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum”

รมช.ศธ. ‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum” ย้ำครูต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก เพราะหากเด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากรู้ ยากแค่ไหนก็เรียนได้ (9​ ตุลาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" นิทรรศการ​การสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา ​ระหว่าง​วันที่ 9-…