Categories
สป. เสมา 3

ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 5/2563

(27 พฤษภาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้ เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. คำนิยาม“หลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนที่โรงเรียนจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน“นายทะเบียน” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบงานด้านหลักฐาน“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน2. การจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน3. ให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ต้องดำเนินการจัดทำหลักฐาน ดังนี้3.1 หลักฐานที่สำนักงานกำหนด เป็นเอกสารที่ควบคุมและบังคับแบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนสถานศึกษา ต้องใช้รูปแบบที่สำนักกำหนดและดำเนินการจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รนช.)3.2 หลักฐานที่โรงเรียนกำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ […]

Categories
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. 26 พ.ค.2563 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ช่วงชั้น เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการแต่งตั้งตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้                  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม  นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม […]

Categories
สป.

เลขาธิการ กช. ย้ำจัดการศึกษานอกระบบ ต้องขออนุญาต สช. ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

(25 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง กรณีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ที่กำลังดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้ แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ต้องการจัดการการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรนอกระบบนั้น ต้องขออนุญาตจาก สช. โดยต้องยื่นขออนุญาตการจัดตั้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากใครต้องการเปิดหรือจัดตั้งทาง สช. ก็ไม่ขัดข้อง แต่ สช. จะต้องดูแล และควบคุมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน “ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนนอกระบบว่า มีการเปิดสอนในลักษณะนี้ โดยที่ไม่มีการขออนุญาตเกิดขึ้น เหมือนไปแย่งกันทำงาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนนอกระบบเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งเรื่องนี้เข้ามาให้ สช. ทราบ โดย สช. ได้ดำเนินการแตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนเถื่อน และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” […]

Categories
สป.

สช.เตรียมเสนอขอผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติเปิดเรียน 1 มิ.ย. นี้

(21 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังจัดเตรียมข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการพิจารณาทบทวนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 216 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นเท่าตัว และการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาตินั้น มีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันไปตามหลักสูตรของแต่ละที่ โดยแบ่งเป็นแบบ เปิดสอน 2 ภาคเรียน จำนวน 81 แห่ง และเปิดสอน 3 ภาคเรียน จำนวน 135 แห่ง จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาโรงเรียนนานาชาติได้รับความนิยมมากขึ้น และมีแนวโน้มในการขยายสู่ภูมิภาคมากขึ้นด้วย และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาตินั้น จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 อยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม – เดือน มิถุนายน จำนวน 11 แห่ง เป็นภาคเรียนที่ 3 จำนวน […]

Categories
สป.

ศธ.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

(22 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรารภให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แต่งกายชุดไทยหรือสวมใส่ผ้าไทย ในวันปฏิบัติราชการสัปดาห์ละ 2 วัน อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติดังนี้ วันจันทร์ สวมชุดเครื่องแบบข้าราชการ วันศุกร์ แต่งกายโดยสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองประจำท้องถิ่น อันเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยหรือผ้าไทย ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ

Categories
สพฐ.

สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตาม 6 แนวทาง “คัดกรอง-สวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง-ทำความสะอาดผิวสัมผัส-ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม” เผยกลุ่มเด็กนักเรียนใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานกว่าการเดินห้าง และเมื่อป่วยจะแสดงอาการน้อย อาจเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (21 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยสถิติการระบาดในประเทศไทยพบว่า กลุ่มเด็ก 10-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ เมื่อมาโรงเรียนใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดร่วมกัน 5-7 ชั่วโมงต่อวัน นานกว่าการเดินในห้างสรรพสินค้า จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุ่มเพื่อน และเมื่อเด็กกลับบ้านจะอยู่ใกล้ชิดและแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย จัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติ สำหรับสถานศึกษา ป้องกันโควิด 19 ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับบุคลากรสาธารณสุข จัดอบรมครู “รอบรู้สุขอนามัย” ในโรงเรียนรองรับสถานการณ์โควิด 19 กลางเดือนมิถุนายน 63 ให้โรงเรียนประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) […]

Categories
ข่าว

คุรุสภาจับมือ 4 องค์กร ร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และการประชุมชี้แจง เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM.US) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครู ด้วยการสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้แบบการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้การส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทุกสังกัด โดยได้ริเริ่มแนวคิดสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 […]

Categories
สป.

สช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 (21 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เลขาธิการ กช. กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน รวมถึงการศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา สุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ (Online Learning) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น สช. จึงได้จัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อการเรียนรู้ขึ้น โดยมี ดร.กนกวรรณ […]

Categories
เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ผู้บริหาร ศธ.บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ อนึ่ง ในการบันทึกเทปครั้งนี้ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดตามควบคุมโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” โดยทุกคนต้องเช็กอิน-เช็กเอาท์ (Check-in / Check out) ก่อนเข้าและหลังเข้าใช้บริการ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เพื่อติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากกิจการห้างร้านต่าง ๆ โดยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลา 60 วัน ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, กิตติกร แซ่หมู่

Categories
สป. เสมา 1 เสมา 2 เสมา 3

ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รมว.ศธ.กล่าวว่า ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ก.ค.ศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบหลักการของหลักเกณฑ์ที่จะให้มีการปรับหลักสูตรให้มีการวัดทักษะด้านภาษา ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถด้านการสอน และการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการคัดเลือกครู ซึ่งจะทำให้ได้ครูที่มีความสามารถในการสอน มีทักษะที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยได้ปรับหลักสูตรการสอบภาค ก ให้สอดคล้องกับการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. การสอบภาค ข ใช้แนวการสอบเทียบเคียงการสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และการประเมิน ภาค ค ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการทดสอบการปฏิบัติการสอน และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพิ่มเติมรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ โดยรอบคอบ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการประชุมหารือกับส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง […]