About

“ศธ.360 องศา” เป็นช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เริ่มจาก Facebook เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

  • เมษายน 2562 มียอดผู้ติดตาม 5 หมื่นคน
  • สิงหาคม 2562 มียอดผู้ติดตาม 6 หมื่นคน
  • เมษายน 2563 มียอดผู้ติดตาม 1 แสนคน
  • พฤษภาคม 2563 มียอดผู้ติดตาม 1.4 แสนคน
  • เมษายน 2564 มียอดผู้ติดตาม 2 แสนคน (พฤษภาคม 2564 ยอดไลค์ 2 แสนคน)
  • 23 มิถุนายน 2561 – 16 กันยายน 2561 ได้จัดทำรายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 1 ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 7.00-7.20 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 26 สัปดาห์
  • 16 พฤศจิกายน 2562 – 28 มิถุนายน 2563 ได้จัดทำรายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 2 ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 6.00-6.25 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์ 33 ครั้ง และข่าว (2 นาที) ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 33 ครั้ง
  • 19 มิถุนายน 2564 รายการ “ศธ.360 องศา” ปีที่ 3 ทางช่อง 3HD ในช่วงเวลาประมาณ 6.00-6.30 น. สกู๊ป (3 นาที) ทุกวันเสาร์ 33 ครั้ง และข่าว (2 นาที) ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 33 ครั้ง
  • 3 กรกฎาคม 2562 ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และรวบรวมข่าวย้อนหลัง เพื่อค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ moe360.blog (โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ)

ศธ.360 องศา เป็นช่องทางการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง พร้อมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาตามความเหมาะสม

เพราะกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไซโลเดียวกัน ภายใต้แนวคิด MOE one team

หลากหลายแพลตฟอร์มของช่องทางการติดตาม “ศธ.360 องศา”

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: