เสมา3 ลุยเมืองมรกตแห่งอันดามัน-เมืองสวยในหุบเขา เน้นย้ำสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม พร้อมน้อมนำพระราโชบายในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ

(1 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนก