ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาก