หมวดหมู่
ภูมิภาค สป.

ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกลไกการย […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ […]