สป.ศธ.ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิผล ศักยภาพ สร้างนวัตกรรม และระบบราชการ 4.0

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวท... Continue Reading →

สป.ศธ.ระดมสมอง การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มากที่สุด

ผู้ช่วยปลัด ศธ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) เยี่ยมเยียนที่ประ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑