ศธ.จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

(25 พฤศจิกายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ ลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 1,500 คน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

บรรดาลูกเสือทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเชิญชวนลูกเสือเนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราชดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ

ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครองและฝึกอบรมลูกเสือ ในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของขาติ ไว้เป็นกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ จึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 109 ปี

ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีด้วยระบบอย่างมีคุณค่า คือ สร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ พึ่งตนเอง บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ทั้งยังเป็นการวางรากฐานในอนาคตให้เกิดความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นเกราะกำบังในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

หากเยาวชนปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้มุ่งมั่นต่อการทำความดี ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือด้วยความยินดี

ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ พระบรมราชานุสรณ์ของพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเรา ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมืองมีความสามัคคี มีวินัย

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วน จะได้ทบทวนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือ ไม่ว่าลูกเสือทั้งในและนอกระบบโรงเรียน จงพร้อมใจกันประสานสัมพันธ์พัฒนาหล่อหลอมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

“ข้าแต่พระวิญญาณอันทรงศิริเสาวภาคย์ กอร์ปด้วยพระเมตตา พระกรุณาและพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะเสด็จสวรรคตไปเป็นเวลา 95 ปีแล้ว พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นใด ขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบว่า บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอ และจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้กิจการลูกเสือ ตลอดจนประเทศชาติอันเป็นที่รัก และหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดกาลนาน”

รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ”

ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงเกียรติของลูกเสือ

สำหรับส่วนกลาง นับเป็นประเพณีอันสำคัญยิ่ง ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในนาม “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ปรานี บุญยรัตน์, อานนท์ วิชานนท์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: