สป.ศธ. เตรียมจัดโครงสร้างและอัตรากำลัง 2 หน่วยงานในสังกัด “กสภ. และ ศค.จชต.”

13 มิถุนายน 2565 / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) มอบรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานการศึกษา และจัดกรอบอัตรากำลังของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ.) และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) โดยมีนางสุปราณี นฤนาทนโรดม และนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการจัดกรอบอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.ค.ศ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. สำนักอำนวยการ สป. กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะร่วมจัดทำข้อมูลคำชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ ภารกิจ และการจัดโครงสร้างภายใน เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว: กลุ่ม กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: