ครม.เห็นชอบ ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG4 (การศึกษา 2030)

30 พฤษภาคม 2565 / คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑