‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ บรรยายพิเศษหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่น 12 ขอผู้บริหารเน้นการขับเคลื่อน Coding-STI-STEAM Education สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสู่ VUCA World

20 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครปฐม / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑