กศน.จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้”

19 พฤษภาคม 2565 / นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” ณ หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านกัญชาและกัญชง มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงาน กศน.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ที่นำนโยบายการจัดการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงไปขับเคลื่อนและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบกับมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชง พ.ศ. …. เพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในการกำหนดมาตรการ การใช้และควบคุมกัญชาและกัญชง

สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ขึ้น เพื่อยกระดับและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใต้มาตรการการควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามที่กฎหมายอนุญาต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษากัญชาและกัญชง ให้รู้ประโยชน์ของพืชมาใช้ได้อย่างรอบด้าน สามารถสร้างสุขภาพและสร้างรายได้

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: