‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ บรรยายพิเศษหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่น 12 ขอผู้บริหารเน้นการขับเคลื่อน Coding-STI-STEAM Education สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนสู่ VUCA World

20 พฤษภาคม 2565 จังหวัดนครปฐม / ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อำเภอสามพราน

ภาพเพิ่มเติม Facebook ศธ.360 องศา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช บรรยายตอนหนึ่งว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมประชากรโลก การเกิดสภาวะรูปแบบ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ จนถึงสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อกันมาเรื่อย ๆ จนไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ และไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้ สถานการณ์แบบนี้ เรียกว่า “วูก้า” (VUCA World) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องตัดสินใจ หรือผู้นำองค์กรมากที่สุด ที่จะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามแต่ละรูปแบบ

ดังนั้น เพื่อสู้กับความผันผวนของโลก จึงต้องการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบ โดยครูคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนเด็ก แล้วเพิ่ม โค้ดดิ้ง (Coding) และสติ หรือ STI (Science, Technology, Innovation ) เข้าไป จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันเพื่อเผชิญทุกปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งต้องส่งเสริมให้เหมาะกับช่วงวัย โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเพื่อให้มีพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลควบคู่กับวิชาชีพอื่น ทำให้เกิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบขึ้น

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง สามารถให้เด็กใช้จินตนาการในการเล่นเกม จะทำให้เด็กคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดแบบวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจลงมือทำ ทำผิดแล้วทำใหม่ได้ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบ มีทักษะการอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ สิ่งสำคัญคือเรียนโค้ดดิ้งแล้วต้องเพิ่มมูลค่าให้ตนเองและครอบครัวได้

ขณะเดียวกันขอให้ผู้บริหารเน้นความสำคัญของ STEAM Education โดย A หมายถึง Art of Life, Art of Living and Art of working Together เช่น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความเมตตากรุณา ความกตัญญู อารมณ์สุนทรีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศไทยอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้จะส่งให้บุคลากรของประเทศไทยชนะในเวทีโลกได้

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งสำหรับผู้บริหาร อาทิ กิจกรรมการระดมสมองสร้างบ้าน กิจกรรมออกแบบการถ่ายภาพ กิจกรรมการวางแนวทางขับเคลื่อน STEAM Education เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมอภิปราย และเสนอแนะแนวทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: