ศธจ.บึงกาฬ เดินหน้าปลูกฝังแนวทางจัดการความขัดแย้งแก่นักเรียนนักศึกษา โดยแนวทางสันติวิธี

11 มิถุนายน 2565 / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เดินหน้าสร้างความเข้าใจขจัดปัญหาความขัดแย้งของนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดบึงกาฬ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน เพื่อลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบโดยรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี และการปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบและดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบัน พระมหากษัตริย์

เนื้อหาวิชาที่อบรม ประกอบด้วย

  1. เรื่องเด็กไทยหัวใจรักสันติมองเห็นตัว
  2. มองเห็นตนหลีกพ้นความขัดแย้ง
  3. ปลดล็อค ความคิดพิชิตความขัดแย้ง
  4. วาจาดีชีวีปลอดภัย
  5. ปรับกายปรับใจ ไร้ความขัดแย้ง
  6. กันก่อนแก้
  7. สร้างสุขให้ชีวิต สร้างจิตให้สดใส
  8. คิดดีคิดได้ไร้ปัญหา

หลักสูตรจะเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการนำเสนอความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง เพื่อเป็นแนวทางและการวางแผนให้นักเรียนสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อเหตุการณ์

การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดแบบอยู่ค่ายพักแรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 คน จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 20 คน, โรงเรียนบุ่งศิลานคร 12 คน, โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 12 คน และโรงเรียนโคกสะอาด 12 คน

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน /ข้อมูล