ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

13 มิถุนายน 2565 / นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การประชุมครั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นรองประธานฯ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เป็นอนุกรรมการ และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ ปฏิบัติหน้าที่รอง หน.ศปท.ศธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาตรวจประเมิน OIT สป.ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน

ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920 รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

13 มิถุนายน 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 920 ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

รับชมภาพเพิ่มเติม Facebook

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ พ.ศ. 2563 เมื่อบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี ให้เสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทผู้นำ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินการขอมีคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด

รับชมภาพเพิ่มเติม Facebook