ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ระเ... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เผยแพร่ข้อ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑