เสมา 3 เร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค

16 มิถุนายน 2565, โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค” พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.), นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการ กช., ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา), ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 71 จังหวัด เข้าร่วม

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนบริหารจัดการศึกษาเอกชนในภูมิภาคทุกคน ที่เสียสละเวลาส่วนตัว อุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งเป้าการเปลี่ยนแปลง (Transform) สู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ โดยได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการภาคเอกชนและประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ และเข้าถึงง่าย ซึ่งได้ทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัล อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ศธ.ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยสร้างความตื่นตัว พร้อมปรับตัวพัฒนา และบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ผู้นำหรือผู้บริหารไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกคน โดยขยายผลไปในทุกภาคส่วนขององค์กร ให้มีแบบแผน วิธีคิด กระบวนงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรต่อไปอย่างเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศชาติได้ในอนาคตอันใกล้

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 180 คนเข้าร่วม

สช.มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจภารกิจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งยังพัฒนาทักษะในการบริหารงานและวิธีปฏิบัติราชการ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาแนวคิด ทัศนคติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับสำนักงาน ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการศึกษาเอกชน ให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: