บอร์ดการศึกษาเอกชน เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนเอกชน และกำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 66

บอร์ดการศึกษาเอกชน โดย รมว.ศธ. "ตรีนุช" เป็นประธาน เห็น... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑