ศธ.ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 จำนวน 5 ราย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา รายละไม่เกิน 4 ล้านบาท และตามประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รมว.ศธ.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูชายแดนใต้ ที่ปัตตานี