ตรีนุช ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษากศน.สระแก้ว

รมว.ศธ. “ตรีนุช” ลงพื้นที่ อ.วัฒนานคร-คลองหาด จ.สระแก้ว ติดตาม กศน.ส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สูงอายุ และรับฟังผู้นำ-ชุมชนในพื้นที่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการศึกษาอาชีพตามความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน

13 มิถุนายน 2565 จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว ในโครงการ “การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน กศน. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง อําเภอวัฒนานคร และโดมอเนกประสงค์ที่ว่าการอําเภอคลองหาด อำเภอคลองหาด โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นำเสนอผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน กศน. ผู้นำชุมชน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ ครูหรือวิทยากรผู้สอนต้องยึดหลักความสอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ ความพร้อม รวมทั้งความหลากหลาย ตามความต้องการ ความแตกต่าง และตามสภาพของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพราะนอกจากจะมีทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ไร้ภาวะซึมเศร้า มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากการพบปะ แลกเปลี่ยนพุดคุยกัน นับเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.โดย กศน.จังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ อันประกอบไปด้วย มิติสุขภาพ (การดูแลรักษาสุขภาพ กาย และใจ) มิติเศรษฐกิจ (การสร้างรายได้และการออม) มิติสภาพแวดล้อม (การสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ อาศัยที่เหมาะสม) และมิติสังคม (การสร้างชุมชนสังคมอบอุ่น ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่าง มาร่วมกันทำกิจกรรมผ่านการฝึกอาชีพตามบริบทของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรม 2,611 คน และ 2,328 คน ในปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 ตามลำดับ ซึ่งอายุของกลุ่มเป้าหมายมีอายุเฉลี่ยที่ 60 – 70 ปี

จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตามโครงการพัฒนาอาชีพทับทิมสยาม 02 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางจากผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมุ่งการจัดการศึกษาด้านอาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: