ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2565

8 มิถุนายน 2565 / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

เห็นชอบหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสนอยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 7 คณะ ได้แก่

(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
(2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ
(3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(5) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(6) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้านการอาชีวศึกษา
(7) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย

โดย กช.จะพิจารณารายชื่ออนุกรรมการที่เหมาะสมที่สุดอีกรอบ และส่งต่อรายชื่อให้ สช.เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธาน กช. พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

รับทราบแนวทางการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง สช. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ผู้แทนโรงเรียนเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือยกร่างกรอบการศึกษาและเครื่องมือการศึกษา และพิจารณากรอบแนวทางสำรวจข้อมูลและพิจารณาเครื่องมือการศึกษา อีกทั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ และนำเสนอ สกศ.เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป

รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ ประเภทสามัญศึกษา เพื่อชี้แจงเครื่องมือการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนจัดประชุมชี้แจงโรงเรียนเอกชน เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลกรอกแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อคณะทำงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอ สกศ. วิเคราะห์สรุปผล โดยในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมจะมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในโรงเรียนเอกชนทุกภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ กช.ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนเอกชนที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายบุคคลที่โรงเรียนเอกชนได้รับ ยังไม่สะท้อน (ครอบคลุม) ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ สช. ร่วมกับ สกศ. สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ สกศ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กอศ., นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ., นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ และผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งถัดไป (ครั้งที่ 4/2565) จะจัดประชุมในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: