ศธ.ร่วมมือภาคีเครือข่าย บูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ ต่อยอดการมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้

7 มิถุนายน 2565 / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการการบูรณาการ การจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ พร้อมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.), ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา, นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, น.ส.จุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน-สมาคมทางการศึกษาเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

รมช.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมาโดยตลอด เป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ มีจุดแข็งที่มาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ซึ่งมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะความพร้อม ต่อยอด ทบทวน และเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับผู้เรียนทุกช่วยวัย

อีกทั้งยังเป็นการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เรียนตามแนวทางที่สนใจ ทั้งดนตรี กีพา สร้างเสริมทักษะทุกด้าน ซึ่งไม่เพียงเสริมความสามารถให้กับผู้เรียน แต่ยังผลักดันและต่อยอดให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแข่งขันจนนำชื่อเสียงมายังประเทศไทย

ในยุคที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากจากปัญหาโควิด 19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ การศึกษานอกระบบสามารถสร้างวิชาชีพ ทำให้เกิดอาชีพ สร้างงาน ให้กับคนไทยที่ต้องการนำวิชาชีพนั้นมาเลี้ยงตนเอง หรือจะทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพใหม่ได้ด้วยการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่สามารถสร้างรายได้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

สิ่งสำคัญตอนนี้ คือ ต้องเร่งผลักดันเงินกู้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพราะแต่เดิมมีเพียงแค่โรงเรียนเอกชนในระบบเท่านั้นที่ได้สิทธิ์กู้ยืมเรียน เพราะจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องการรายได้จริง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และประสบปัญหาว่างงานจากวิกฤตโควิด 19 การมีงานที่ก่อให้เกิดรายได้จะเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ระยะเวลาการเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีหลายแขนงสาขาวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียนไม่นาน สามารถจบมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ได้ทันที จากการพูดคุยกับผู้เรียนมีความต้องการที่จะเข้าถึงการศึกษา แม้กระทั่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบเองก็ยินดีที่จะค้ำประกันเงินกู้ กยศ. ให้แก่ผู้เรียน เพื่อมาเป็นทุนตั้งต้นในการเรียน ต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง ตลอดจนครอบครัวต่อไปได้

“ต้องชื่นชม สช.ที่นำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มาขับเคลื่อนโครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองผ่านการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งยิ่งขึ้นของภาคีเครือข่ายที่จะร่วมขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต”

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบสู่วิถีชิวิตใหม่ (NEW NORMAL) พัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนผ่านการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬาแขนงต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบต่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน“ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการความเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ พร้อมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เพื่อร่วมมือกันบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อการมีงานทำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: