รมว.ศธ.เป็นประธานปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก “APREMC II”

รมว.ศธ. ‘ตรีนุช’ ผนึกกำลังรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APREMC II) ย้ำเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ในการเดินหน้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุม มั่นใจทุกประเทศได้แนวทางจากการประชุมไปปรับใช้อย่างสร้างสรรค์

7 มิถุนายน 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 (APREMC II) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

การประชุม APREMC-II ในปี 2565 ครั้งนี้ เป็นเวทีร่วมกันวิเคราะห์ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุม ภายหลังผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนที่คาดการณ์ไม่ได้ และมีผลกระทบต่อการศึกษา ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะของการประชุมที่ได้ร่วมรับฟังและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการเรียนรู้และการจัดการกับวิกฤตการเรียนรู้ การผลักดันให้เกิดระบบการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก การสร้างความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อเผชิญปัญหา รวมถึงการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษาและตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ล้วนแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4

เน้นย้ำว่าทั่วโลกเหลือเวลาอีกไม่ถึง 10 ปี ที่จะต้องบรรลุเป้าหมาย SDG 4 ให้ได้ โดยเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับแนวคิดและความรู้ใหม่ ๆ จากการประชุมไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้บรรลุ SDG 4 ทันในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.2030)

ในส่วนของประเทศไทย รมว.ศึกษาธิการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการด้านการศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ “MOE Safety Center”, การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น และออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา, โครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เพื่อให้ผู้เรียนที่ขาดโอกาส ได้เรียนฟรี มีที่พักมาตรฐาน เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุม APREMC II โดยมีความมุ่งมั่นรับมือกับวิกฤตการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และหุ้นส่วนในภาคการศึกษา รวมถึงประเทศสมาชิกอื่น ๆ เพื่อทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความเสมอภาคสำหรับประชาชนทุกคน ตลอดจนขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือระหว่างกันโดยจัดทำและให้การรับรองถ้อยแถลงกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2565 โดยผลของการจัดทำถ้อยแถลงดังกล่าวจะนำไปเสนอต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ต่อไป

ทั้งนี้ประเทศไทยและหุ้นส่วนมั่นใจว่า ด้วยพลังของการร่วมมือ ประกอบกับความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีศึกษาและหุ้นส่วนด้านการศึกษาทั้งหลายที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้การศึกษามุ่งไปสู่การส่งเสริมผลลัพธ์ในเชิงบวกสำหรับทุกคน อันจะเป็นผลดีต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, สมประสงค์ ชาหารเวียง, จงจิตร ฟองละแอ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: