ศธ.เตรียมความพร้อมรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

(7 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับทุกหน่วยงานในการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกัน เผชิญเหตุ และฟื้นฟูช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้หน่วยงาน และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการรับมือและลดผลกระทบจากปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมการดูแลสุขภาพของนักเรียนในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ มีทั้งมาตรการเร่งด่วน และมาตรการระยะยาว

ที่ประชุมยังได้หารือการจัดทำ (ร่าง) แนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำหรับสถานศึกษา เพื่อให้ครูและผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน เนื่องจากกลุ่มเด็กจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมากกว่าผู้ใหญ่ สถานศึกษาจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านแอปพลิเคชัน Air4thai หรือติดตามข่าวสารตามช่องทางอื่น ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม

ทั้งนี้ หากพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้พิจารณา เปิด – ปิด สถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s