หมวดหมู่
สป. เสมา 3

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 12/2563

(23 ธันวาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]

หมวดหมู่
สอศ. เสมา 1

ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ศธ.ปล่อยขบวนอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ […]

หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.’สุภัทร’ ย้ำให้ความสำคัญการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค สป. สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. ‘อัมพร พินะสา’ ลงนามประกาศมอบหมายผู้แทน สพฐ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด

(22 ธันวาคม 2563) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการกา […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(22 ธันวาคม 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง […]