ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

(22 ธันวาคม 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ามที่พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม สาระสำคัญคือ

  • แก้ไขบทนิยามคำว่า “ข้าราชการ” โดยตัด “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ” ออกจากบทนิยาม
  • แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางโดยพาหนะรับจ้างและพาหนะส่วนตัว
  • กำหนดชั้นโดยสารเครื่องบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

  1. กำหนดให้ปลัดกระทรวง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า สามารถอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ในกรณีผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
  2. กำหนดให้การเดินทางไปราชการ ในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจอนุมัติเบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ระเบียบกำหนด เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 เฉพาะการเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง
  3. กำหนดให้การเดินทางไปราชการ ให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง โดยให้เบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางในเส้นทางอื่น
  4. กำหนดผู้เดินทางที่สามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง (ยกเลิกสิทธิในการเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการของผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ์ ออก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560)
  5. กำหนดค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบิน หรือได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือค่าโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยว ได้ตามสิทธิของผู้เดินทาง หรือกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินในชั้นที่นั่งต่ำกว่าสิทธิของผู้เดินทาง ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินสมทบตามสิทธิของผู้เดินทาง
  6. กำหนดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตำแหน่งตามที่กำหนด ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น (ยกเลิกสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ และตัดตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ออก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560)
  7. ยกเลิกความในบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และกำหนดบัญชีหมายเลขใหม่แทน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: