ปลัด ศธ.’สุภัทร’ ย้ำให้ความสำคัญการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. แก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2553 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ปลัด ศธ.”สุภัทร จำปาทอง”
ส่งคลิปในพิธีเปิดการประชุม
กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. และการจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีทิศทาง แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ตลอดจนสร้างการยอมรับให้หน่วยงานภาครัฐในระดับเดียวกันสร้างผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด

ทั้งนี้ ได้กำหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับของการให้ข้อมูลข่าวสาร Inform
  2. ระดับของการให้คำปรึกษา Consult
  3. ระดับของการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง Involve
  4. ระดับของการให้ความร่วมมือ Corroborate
  5. ระดับของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม Empower

โดยหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.ได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม และจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: