ศธ.ประชุมป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ยึดจุดเน้น 4 ด้าน ‘ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบริหารจัดการ’

ปลัด ศธ."สุภัทร จำปาทอง" กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนการป... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑