หมวดหมู่
ภูมิภาค เสมา 2

เสมา2 ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เสมา 2 ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ […]

หมวดหมู่
สป. เสมา 1

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดก […]