หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.ระดมสมอง การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มากที่สุด

ผู้ช่วยปลัด ศธ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) เยี่ยมเยียนที่ประ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

‘ครูโอ๊ะ’ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ปัตตานี รับฟังทุกปัญหา พร้อมนำไปผลักดันแก้ไขให้ยั่งยืน

‘ครูโอ๊ะ’ เยี่ยมศูนย์ฝึกฯ ปัตตานี พร้อมปลูก […]