สป.ศธ.ระดมสมอง การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มากที่สุด

ผู้ช่วยปลัด ศธ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช) เยี่ยมเยียนที่ประชุมโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เน้นขับเคลื่อนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ด้าน “Inform-Consult-Involve-Corroborate-Empower”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมเยียนที่ประชุมโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม โดยนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ร่วมกำหนดกระบวนการและออกแบบการมีส่วนร่วม เพื่อการขับเคลื่อนในแต่ละกระบวนการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำหนด ‘ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน’ ในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 5 ระดับ ตามหลักเกณฑ์แนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

  1. ระดับของการให้ข้อมูลข่าวสาร Inform
  2. ระดับของการให้คำปรึกษา Consult
  3. ระดับของการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง Involve
  4. ระดับของการให้ความร่วมมือ Corroborate
  5. ระดับของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม Empower

ทั้งนี้ สป.ศธ.ให้ความสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าว โดยจะผลักดันการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: