สป.ศธ.เตรียมทบทวน/จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หรือ BCP ปีงบประมาณ 2564

เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สป.) ได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับสภาวะวิกฤต/ เหตุการณ์ฉุกเฉิน/ สถานการณ์ภัยพิบัติ จำนวน 9 เหตุการณ์ ซึ่งรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักอำนวยการ (สอ.) ทบทวนและจัดทำแผน BCP เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือ COVID-19 รอบสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต ด้วยการทบทวนปรับปรุงแผน BCP เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักในการให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน

ในการจัดทำแผน BCP ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันสนับสนุนและดำเนินการในภาพรวม โดยได้วางแผนที่จะพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางการบริหารความต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เอกสาร แผน BCP ฉบับแรกของ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s