“ตรีนุช” ปลื้ม “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพ

27 มิถุนายน 2565, จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในโอกาสที่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการขับเคลื่อนในทุกมิติ ทั้งมิติของผู้เรียน มิติของครู มิติด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และมิติของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของ ศธ.ที่จะหารูปแบบและแนวทางจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกมิติ เพราะมีความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มุ่งมั่นและต้องการให้ลูกหลานชาวสระแก้วได้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถ และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่มีความพร้อม

จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการสร้างพื้นที่ต้นแบบทางการศึกษา และวันนี้หลาย ๆ โครงการสำคัญก็ได้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการ SAKAEO MODEL จะเป็นต้นแบบให้กับการดำเนินนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการบริหารรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้มีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ บริหารจัดการนำนักเรียนโรงเรียนวัดเกศแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย มาเรียนรวม 100% ในทุกระดับชั้น และที่กำลังจะปรากฎผลสำเร็จในระยะอันใกล้ คือ ชุมชนบ้านพักครู ซึ่งจะเป็นต้นแบบระดับประเทศ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชนบ้านพักครู” นอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว, การปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดหาครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน สื่ออุปกรณ์การสอน และการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

“การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในทุกมิตินี้ เป็นเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ภาพทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมของประเทศ การดำเนินนโยบายทางการศึกษาภายใต้โครงการต่างๆ กำลังปรากฏผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน อาทิ โครงการพาน้องกลับมาเรียน ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ,ความปลอดภัยในสถานศึกษา,โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี , การกำหนดงบประมาณ เพื่อสร้างบ้านพักครู การส่งเสริมการเรียนรู้ “Active Learning” ผ่านการปฏิบัติจริง , การนำประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เข้ามาสอดแทรกในการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ทั้งกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ และการสร้างโรงเรียนคุณภาพ เป็นต้น ” รมว.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้มอบรถรับ-ส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และโรงเรียนบ้านทุ่งพระ , มอบธงโรงเรียนคุณภาพ ให้โรงเรียนใน สพป.สระแก้ว 2 จำนวน 28 โรงเรียน มอบสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัยให้ 10 โรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนในจังหวัดสระแก้ว รวม 468 คน พร้อมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ที่โรงเรียนอรัญประเทศ ในโอกาสบรรยายพิเศษเรื่อง “ความเชื่อมั่นและการพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: