“ครูโอ๊ะ” ชื่นชม รร.เอกชนนอกระบบ และภาคีเครือข่ายรัฐ-เอกชน โชว์ศักยภาพ Best Practice เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จบแล้วสร้างรายได้ มีงานทำ

23 มิถุนายน 2565, ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา / ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ “กิจกรรมแสดงผลงาน Best Practice” ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยตลอดจนสังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความสลับซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส่งผลให้การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนและสังคม ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การจัดการศึกษาของไทยก็เช่นเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของสังคมในวิถีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองให้เกิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้าและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

การจัดงานแสดงผลงาน Best  Practice ของโรงเรียนนอกระบบ จึงมีความสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นับได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย ซึ่งได้ร่วมมือร่วมพลังกันในการบูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ สู่วิถีชีวิตใหม่

“ต้องชื่นชมองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดด้านการศึกษา ทั้งชาวต่างชาติที่สนใจมาศึกษาต่อที่ไทย และชาวไทยที่สนใจนำความรู้ที่ได้ในประเทศไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ต่างประเทศ ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้และครอบครัวได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานของโรงเรียนนอกระบบให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนว่ามีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ต่อยอดสู่การแข่งขันกับนานาอารยประเทศ”

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานแสดงผลงาน Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) และองค์กรภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเอกชนนอกระบบ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่ รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองผ่านการแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ นำไปต่อยอดพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานของโรงเรียนนอกระบบให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนได้เข้าใจถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

ในการนี้ รมช.ศธ.ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ เพื่อการมีงานทำ” ระหว่าง สช., สกศ. และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการ กช., นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ สกศ. และนายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนลงนามฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของโรงเรียนเอกชนให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ” ระหว่าง สช. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี เลขาธิการ กช. และนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนลงนาม

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: