ศธ.หารือโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำ UNESCO

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เตรียมจัดทำข้อเสนอโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ (ใหม่) ของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)

22 มิถุนายน 2565, ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) มอบหมายให้นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ “การทบทวนโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ รวมทั้งกรอบอัตรากำลัง” ของสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. , สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และสำนักอำนวยการ สป. ร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้

สาระสำคัญของการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอครั้งนี้

  • มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
  • มอบสำนักอำนวยการ พิจารณาทบทวนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม ตามหน้าที่และอำนาจ ภารกิจที่ขอปรับปรุงใหม่ เสนอต่อปลัด ศธ. ทราบและพิจารณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: