นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนาบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ชื่นชมคุณหญิงกัลยา ดึงผู้เชี่ยวชาญน้ำระดับโลกเข้าร่วม พร้อมหนุนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นเข็มทิศในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากน้ำ สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

(16 มิถุนายน 2565)-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ (Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้ว ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการของผู้สนับสนุนทั้งของประเทศไทยและประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณและขอชื่นชมคุณหญิงกัลยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จ จนทำให้เกิดหลักสูตร “ชลกร” ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึงการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติในครั้งนี้ เพื่อจะสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นสากล ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศผู้เข้าร่วมสัมมนา

สิ่งที่อยากจะย้ำตรงนี้คือ หลักสูตรชลกร ซึ่งเปิดสอนในระดับ ปวส. ให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2 ปี และขณะนี้กำลังรับรุ่นที่ 2 อยู่ ขอให้มีการติดตามนักศึกษาเหล่านั้นเมื่อจบไปแล้วจะไปเรียนต่ออะไรที่ไหน ไปทำงานอย่างไร เพื่อเก็บข้อมูลและหาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างที่สุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน เราได้กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มาเป็นเข็มทิศในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างยั่งยืน เราบูรณาการองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานและทุกองค์กร เชื่อมโยงผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรจากต่างประเทศ

วันนี้เราอยู่บนโลกใบเดียวกัน อยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อคนทั้งโลกได้ และนี่คืออนาคตของโลกของเราใบนี้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือ ความเข้าใจ

“ขอบคุณคุณหญิงกัลยา คณะทำงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกครั้งที่มาร่วมมือร่วมใจจัดงานสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นคุณูปการกับทุกฝ่าย และขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ระหว่างกันไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดกับประเทศไทยและประเทศของท่าน ขอให้การสัมมานาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำที่นายกรัฐมนตรีได้ขับเคลื่อนมาตลอด ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (ปี พ.ศ. 2561-2580) จนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ได้ทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในเวทีโลกในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับการเรียนหลักสูตร “ชลกร” นั้น จะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำมาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่ทันสมัย ต่อจากนี้ไปการเรียนเกษตรจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ทำให้นักเรียนจบออกมาด้วยความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ เมื่อมีน้ำแล้วทุกอย่างก็จะตามมา ช่วยให้พึ่งพิงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อมีรายได้แล้ว ผลที่สืบเนื่องต่อมาคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และอาจกล่าวได้ว่า เกษตรจะนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตทุก ๆ อย่างได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ประจำปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คน จากหลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ จะสร้างคุณูปการต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และการจัดการน้ำเสีย ท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ที่ถือเป็นทรัพยากรที่คุณค่ายิ่ง

ภายหลังพิธีเปิด นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: