ศธ.ผนึกกำลังพันธมิตร ร่วมมือสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร”

“คุณหญิงโค้ดดิ้ง” นำทีมผู้บริหารอาชีวะ ผนึกกำลังพันธมิตร “เชฟรอน-SEAMEO STEM-ED-กลุ่มมิตรผล-วรุณา(ประเทศไทย)” ลงนาม MOU โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ ยกระดับ Smart Agriculture สู่อุตสาหกรรมระดับโลก พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น

15 มิถุนายน 2565 / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ “สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies – Smart Agriculture)” และส่งมอบโมเดลการศึกษาและครุภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท หวังเป็นโมเดลนำร่องสู่การสร้างเกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่ (Smart Farmer) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักดีว่าการเกษตรสมัยใหม่ คืออนาคตของประเทศ จึงสนับสนุนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน Smart Agriculture เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการเกษตร ตามนโยบายที่ต้องการยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม S-Curve ในภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21

ขณะเดียวกัน ศธ.ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ แม้ประชาชนทั่วไปยังมีทัศนคติว่าอาชีพเกษตรกรมีรายได้น้อย แต่จากนี้เชื่อว่าทัศนคติดังกล่าวจะค่อย ๆ หายไป ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies – Smart Agriculture) โดยจะช่วยสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ นำพาประเทศก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนในอนาคต จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายมาในโอกาสนี้ด้วย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังอาชีวศึกษา ที่ต้องผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น การผสมผสานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งสู่การเกษตรแบบเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบโจทย์ ทั้งในภาคการผลิต เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สอดรับกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ดึงดูดให้ผู้เรียนหันมาเรียนด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การขับเคลื่อนโมเดลระบบการศึกษาได้เกิดจากการวางรากฐานสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดยเน้นพัฒนาทักษะครูให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปรับหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของโลก ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ โดยล่าสุดเชฟรอนได้สนับสนุนนวัตกรรมโดรนการเกษตรอัจฉริยะ “เจ้าเอี้ยง โดรนเกษตร” มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการนำเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กลุ่มมิตรผลได้ร่วมกับ สอศ. ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เพื่อจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้ในปี 2565 ได้เปิดสอนสาขาอากาศยานเพื่อการเกษตร (Aviation for Agriculture) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นแนวหน้าแบบครบวงจรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มมิตรผลให้การสนับสนุนการพัฒนาครู ครูฝึกในสถานประกอบการ และนักเรียน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในไร่ของมิตรผล เพื่อเรียนรู้การทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์ม (ModernFarm) ช่วยให้ได้พัฒนาทักษะในพื้นที่จริง เรียนรู้การใช้นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยยุคใหม่ รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกทักษะ สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างกำลังคนให้มีทักษะในการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานเกษตรอุตสาหกรรม

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies – Smart Agriculture) และส่งมอบโมเดลการศึกษาและครุภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ มีหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, ศูนย์ SEAMEO STEM-ED, กลุ่มมิตรผล และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ AI and Robotics Ventures) เพื่อเดินหน้าปั้นโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Academies” ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร (Sprayer drones ขนาด 10 ลิตร 2 ตัว และขนาด 16 ลิตร 1 ตัว) แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น พร้อมสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: