ปลัด ศธ.มอบโล่ที่ระลึกแก่บุคคล-หน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี

1 มิถุนายน 2565 / นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่ที่ระลึก ให้กับบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษา ที่เป็นเครือข่ายยุวกาชาด ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี จัดโดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์โควิด 19 สถานศึกษาทุกแห่งได้มีวิธีดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ On-site และ online โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ online มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ซึ่งทางยุวกาชาดได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรม วิธีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งต่อไปยัง ครู บุคลากรให้ได้เรียนรู้ข้อมูล รองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กิจกรรมยุวกาชาดมีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความซื่อสัตย์ ประพฤติตนอย่างเหมาะสม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่ให้อิสระมากขึ้น ทุกคนสามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ความร่วมมือของเครือข่ายยุวกาชาดที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน เป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผน ระดมสมอง ให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนมากที่สุด ขอขอบคุณความร่วมมือของครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมจัดกิจกรรมยุวกาชาด ทุ่มเทเสียสละการทำงาน ระดมสมองให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เครือข่ายและทีมงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย และเป็นความคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดในปีถัดไปได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น”

ในการนี้ มีบุคคลและหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร และโล่ที่ระลึก ดังนี้

ผู้ได้รับเกียรติบัตร

 1. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ที่ปรึกษาโครงการ
 2. นางกิ่งแก้ว  ไทยธรรม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
 3. นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนิเทศกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

โล่ที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน มีดังนี้

 1. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เขตทวีวัฒนา กทม.
 3. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 4. โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
 5. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขตหนองจอก กทม.
 6. โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี
 7. โรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ
 8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
 9. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน.
 10. กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.

สรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และงานชุมนุมยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีการจัดกิจกรรม online ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 เป็นการก้าวข้ามสู่ศตวรรษใหม่ของกิจการยุวกาชาดไทย มีกิจกรรมหลักของยุวกาชาด 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด  กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม และสุดท้าย คือ กิจกรรมพิธีสงฆ์ ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน พบว่า สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจกับทุกกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในกิจกรรมพิธีสงฆ์ อยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับข้อเสนอแนะที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

 1. ให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้มากขึ้น
 2. ตรวจสอบและปรับปรุงสัญญาณภาพ เสียง ระบบ Internet ให้มีความเสถียร
 3. ใช้ Application ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และไม่จำกัดจำนวนคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวนมากกว่าเดิม
 4. มีการจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง Youtube ด้วย
 5. มีระยะเวลาในการทำกิจกรรมให้มากขึ้น และมีเกมส์มากกว่านี้
 6. ควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์ อาทิตย์
 7. จัดกิจกรรมแบบ On-site เพื่อให้มีการปฏิบัติจริง
 8. มีกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มากขึ้น
 9. ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยเหมาะกับโลกยุคดิจิทัล
 10. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี เพื่อทบทวนกิจกรรมยุวกาชาด

สำหรับการประชุมสรุปในครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันนำเสนอแนวทางการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยในปีต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันคือควรจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง On-site และ online โดยจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน การออกแบบกิจกรรม มีข้อเสนอทั้งที่เป็นสัปดาห์วิชาการ การประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการ online ให้น่าสนใจผ่าน Metaverse จัดเป็นห้องเรียน online ผ่าน platform ที่หลากหลาย ใช้สื่อ ผ่าน Application เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และมากที่สุด ทั้งนี้ อาจมีสถานที่ถ่ายทอดทุกกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อลดปัญหาความไม่เสถียรของสัญญาณ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน / ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: