ศธ.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APREMC II)

2 มิถุนายน 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แถลงข่าวการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับองค์การยูเนสโก และได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ และกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 หรือ APREMC II ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

โดยในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ทรงปาฐกถาพิเศษ และทรงเปิดงานนิทรรศการ

สำหรับจุดเน้นของการประชุมในครั้งนี้ เป็นการตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนที่คาดการณ์ไม่ได้ และมีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา

หัวข้อหลักของการประชุม APREMC II คือ “Education Recovery and Transformation towards more Responsive, Relevant and Resilient Education Systems : Accelerating progress towards SDG4 – Education 2030” (การฟื้นฟูและการเปลี่ยนด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ระบบการศึกษาที่ตอบสนอง เชื่อมโยง และยืดหยุ่นมากขึ้น : การเร่งดำเนินความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) จะมีการร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นสิ่งท้าทาย และความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 นำไปสู่การฟื้นฟูและการจัดการวิกฤตการเรียนรู้ การพลิกโฉมการศึกษาและระบบการศึกษา เพื่อให้มีความเท่าเทียม ครอบคลุม เชื่อมโยง ตอบสนอง และยืดหยุ่น ส่งผลต่อศักยภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากทั่วโลกเจอปัญหาท้าทายหลัก 2 เรื่อง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วที่คาดการณ์ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้คำตอบที่ใช่ที่สุด โดยกลุ่มประเทศสมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าแต่ละประเทศได้มีการจัดการต่อสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง ถือเป็นการเรียนรู้ที่เร็วที่สุด โดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก และนำแนวทางต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของเรา

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ท่ามกลางบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (SDG4 Education 2030) ซึ่งจะช่วยให้สามารถ “จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality) ครอบคลุม (Inclusion) เท่าเทียม (Equity) และมีความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน” อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองโลก ทักษะของศตวรรษที่ 21 และเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกในอนาคตต่อไป

ในการประชุม APREMC II จะมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 46 ประเทศ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยจัดประชุมเป็นแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การประชุมในสถานที่จริง (On-Site) และการประชุมผ่านระบบทางไกล (online)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตสันถวไมตรีของยูเนสโก ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้านการศึกษา และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และนิทรรศการด้านการศึกษา ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของไทยด้านการศึกษาได้ร่วมกันจัดการประชุม APREMC II แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

  1. การประชุมเชิงวิชาการ (Technical Segment) จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เพื่อนำเสนอสถานะและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการอภิปรายของผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษา นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัย ฯลฯ ภายใต้หัวข้อย่อยด้านการศึกษา
  2. การประชุมระดับสูง (High-Level Segment) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งการเสวนาโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtables) และการรับรองถ้อยแถลงกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2565 (Bangkok Statement 2022)

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: