สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3

(7 ธันวาคม 2563) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน และนายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรรมการผู้พิจารณาผู้พิจารณาข้อสอบและตัดสินผลการสอบแข่งขัน เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานว่า การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีความรู้ความสามารถในวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีสนามในการทดสอบความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนตัวแทนจากทุกศูนย์ทั่วประเทศจำนวน 15 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์โรงเรียน 8 ศูนย์ ศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 99 คน อาจารย์หัวหน้าทีมและรองหัวหน้าทีม จำนวน 31 คน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจัดการสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จัดการสอบสอดคล้องและใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีความยุติธรรม โปร่งใส และให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสในการเปิดงานการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ตอนหนึ่งว่า ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการทุกสิ่งทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับตัวมนุษย์เองบนพื้นที่หนึ่ง ๆ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ อิทธิพล และผลกระทบต่อกัน อันจะนำมาซึ่งความข้าใจถึงเหตุและผลของปรากฎการณ์ต่าง ๆ บนพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ำท่วม ประชากรสูงวัย การกลายเป็นเมือง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากจะได้ศึกษาถึงทฤษฎี และข้อเท็จจริงของภูมิศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว ยังต้องคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกให้มีทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ต่อภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองของชาติ และของโลกที่มีคุณภาพต่อไป

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 แบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียน 4 ชั่วโมง การสอบ Field Work 6 ชั่วโมง การสอบ Multimedia Test 1 ชั่วโมง โดยมีการมอบเหรียญรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s