ศธ.ประชุมหารือแนวทางการกำหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2565 พร้อมปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ 2564

(2 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 ในที่ประชุมคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องราชวัลลภ

นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ.และประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ได้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้เชิญ รมว.ศธ. เข้าร่วมหารือและรับฟังแนวทางการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการทำงาน ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ “ยกกำลังสองการศึกษาไทย (Thailand Education Eco-System : TE2S) สู่ความเป็นเลิศ” ในปีงบประมาณ 2564-2565

ในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ได้ถอดรหัสแผนปฏิรูปการศึกษายกกําลังสอง และนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้เห็นภาพการทำงานในอนาคตที่จะตอบโจทย์การทำงาน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” เพื่อร่วมกันพลิกโฉมการศึกษาไทย ให้เป็นการศึกษายกกําลังสองสู่ความเป็นเลิศ ให้นักเรียนมีตัวเลือกในการเรียนรู้มากขึ้น

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ต้องการมาหารือและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนของทุกหน่วยงานที่จะนำไปสู่การศึกษาแนวทางใหม่ ที่ ศธ.ต้องการสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศ สร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคนประสบความสําเร็จในอาชีพที่ตนเองต้องการ เพราะเมื่อประชาชนทุกคนประสบความสําเร็จ ประเทศก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

จากการรับฟังแผนงานการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง โดยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เห็นว่าทุกหน่วยงานได้กำหนด (ร่าง) โมเดลการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการทำงานให้มีการ  “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อรองรับการปฏิรูปทางการศึกษาตามแผนงานการศึกษายกกำลังสองไปพร้อมกันทั้งระบบ คือ “นักเรียน-ครู-ห้องเรียน-สื่อการเรียนรู้-โรงเรียน”

นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านอาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ (HCEC) ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) และตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิต ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (EIDP)

ทั้งนี้ ได้ฝากให้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่สำคัญคือทุกหน่วยงานของ ศธ. ต้องรวมพลังปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์นี้ เพื่อจะก้าวเดินไปในแนวทางใหม่ร่วมกัน ให้เป็นวิวัฒนาการใหม่ของการทำงานที่จะสร้างความยืดหยุ่น และเป็นตัวอย่างการรวมพลังการทำงานต่อหน่วยงานอื่นๆ

โอกาสนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา รับโจทย์ไปแบ่งกลุ่มการทำเวิร์คช็อปของทุกหน่วยงานใน ศธ. เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการกำหนดนโยบายและจุดเน้นของ ศธ.ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษายกกำลังสองต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: