หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.ประชุมหารือแนวทางการกำหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2565 พร้อมปรับกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นปีงบประมาณ 2564

(2 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
สป.

สป.ศธ.กำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ สป.ศธ.

(2 กันยายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]

หมวดหมู่
สอศ.

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 13 แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึก […]