‘ครูกัลยา’ เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

(3 กันยายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมด้วยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อมุ่งพัฒนาจิตสำนึกของความรักชาติให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ตามนโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

โดยจะเน้นให้ครูช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอนด้วยการใช้นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย ให้นักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุกผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นแต่ละแห่ง เช่น เพลงแร็พ แหล่ หมอลำ รวมถึงจัดทำคลิปวิดีโอจากศิลปินนักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการนี้ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อันเป็นต้นทุนของไทยเป็นไปอย่างสนุกผ่านการใช้สื่อร่วมสมัย เพื่อฟื้นฟูจิตสำนึก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยสร้างต้นแบบสื่อดิจิทัล นำประวัติศาสตร์มาทำเป็นเพลงแร็พ เพลงแหล่ หรือหมอลำ ตามบริบทของท้องถิ่นต่าง ๆ แล้วให้ครูนำไปเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งหากสามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มารวมกับวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมแล้ว เชื่อว่าจะสามารถชนะประเทศอื่นได้แน่นอน

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. พร้อมผลักดันให้ครูนำสื่อต้นแบบไปใช้อย่างเหมาะสม ให้เด็กได้เรียนประวัติศาสตร์เชิงสังเคราะห์ ไม่เน้นการท่องจำอย่างที่ผ่านมา ตลอดจนประเมินผลจากการที่เด็กสามารถคิดได้ คิดเป็น และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี มศว กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ผลิตสื่อร่วมสมัยออกมาถ่ายทอดให้ประชาชน โดยเบื้องต้นจัดทำสื่อในประเด็น “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์” จำนวนอย่างน้อย 10 เรื่อง ได้แก่ รถไฟไทย พัฒนาการสื่อสารของไทย ถนน การบิน การปฏิรูปการศึกษาสู่ความทันสมัย ชุดราชปะแตน ละครพันทางสู่ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร อาหารริมทาง และที่มาของน้ำแข็ง

การพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จัดทำคู่มือการใช้สื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รวมถึงขับเคลื่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อใช้ประเมินการคิดวิเคราะห์การอ่าน การเขียนของผู้เรียน ในรูปแบบที่ทันสมัย อาทิ YouTube, Facebook, TikTok, เพลงแร็พ และเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ ศธ. เช่น OBEC Center, OBEC Channel เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: