สป.ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขอกำหนดตำแหน่งรอง ศธจ.(เพิ่มเติม)

(30 กันยายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ

นายธนู ขวัญเดช กล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) มีมติเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในเบื้องต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง และในระยะต่อไปจะดำเนินการกำหนดเพิ่มเติมให้ครบ 3 ตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบริบทของภารกิจงานปฏิรูปการศึกษาในระดับจังหวัดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการภายใต้การเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งต้องประสานงานเชื่อมโยงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด

แต่มีกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตำแหน่งรอง ศธจ. ที่มีเพียง 1 ตำแหน่ง แต่ต้องช่วยเหลืองาน ศธจ.ในการวางแผนบริหารจัดการ จัดระบบงานอำนวยการ สั่งข้อราชการ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งต้องช่วยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมาก จำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด เปรียบเสมือนปลัด ศธ.ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งยากที่จะมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

นายอนุทิน คำคม ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.ศธ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานที่สอดคล้องกับการวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้จัดทำคำขอกำหนดตำแหน่ง รอง ศธจ. (เพิ่มเติม) ที่สอดคล้องกับปริมาณงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

โครงการประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาตลอดการประชุม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 เช่น นางสาวสุพัชรา ซิ้มเจริญ, นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม, นางสาวลาวรรณ กาแก้ว, นางวรรณา คุ้มสมบัติ, นายวิวัฒน์ วานิช กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: