ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง                 เป็นต้นไป

1 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา

3 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประวัติของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
“สุภัทร จำปาทอง”

วัน เดือน ปีเกิด

 • 14 กันยายน 2505

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (รุ่นที่ 22)
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่นที่ 9)
 • ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (EPA รุ่นที่ 12)
 • ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รุ่นที่ 5)

ประวัติรับราชการ

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มี.ค. 2556)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ธ.ค. 2557)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ม.ค. 2558)
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ต.ค. 2558)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต.ค. 2559)
 • เลขาธิการสภาการศึกษา (ธ.ค. 2561 – ก.ย. 2563)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2560
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2558
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2551

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 7) สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. รุ่นที่ 4) สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส. รุ่นที่ 1) กรมบัญชีกลาง
 • Regional Labor Market Course for East Asia and Pacific : The World Bank
 • APEC e-Learning Cooperation Training Program (รุ่นที่ 25) : APEC

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: