Categories
สพฐ.

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562

(20 มี.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน

1 reply on “สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562”

[…] รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://moe360.blog/2020/03/20/สพฐ-ซักซ้อมความเข้าใจกา/ […]

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s