ปลัด ศธ.หารือแนวทางติดตั้ง Solar Cell ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ

(3 มีนาคม 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ของสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางทางการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา เนื่องจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาของการดำเนินงาน กศน. ในพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดาร พบว่า กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บางแห่งมีความต้องการระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะไม่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบสายได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน

โดยในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้จังหวัดดังกล่าวสำรวจข้อมูลความจำเป็นต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหา

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ปลัด ศธ.เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการ Coaching Teams และ Teams for Education มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในกรุงเทพฯ

(3 มี.ค. 63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกสังกัด ทั้งในส่วนของ สป. และ สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยอย่างน้อยทุกโรงเรียนควรมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนในกรุงเทพฯ ถือว่าค่อนข้างมีความพร้อมกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล

ขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาทำโครงการดี ๆ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ปลัด ศธ. ได้ฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเน้นของ ศธ. 3 เรื่อง คือ

  • ภาษาอังกฤษ ประเทศไทยมีการเรียนภาษาอังกฤษมาก แต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ดี
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) โดยปัจจุบันโรงงานทุกโรงงานใช้เครื่องจักรกลและวิทยาการระบบ AI เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตมากขึ้น จึงขอให้เริ่มดำเนินการเพื่อให้เด็กได้ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเน้นย้ำให้ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมาก สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหากมีความจำเป็นต้องร่วมประชุม อบรมสัมมนา ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอ ตลอดจนให้สถานศึกษาดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นที่ อาคารทุกแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพฯ กล่าวว่า โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อให้หน่วยงาน 3 แห่ง และสถานศึกษา 41 แห่ง ร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Teams for Education และจัดทีม supervisor Teamsระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขอผู้เรียนแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานผู้ร่วมพัฒนาและเป็นโค้ช ได้แก่

  1. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการฝึกอบรมแก่ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาวิชาการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2. คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนการดำเนินการพัฒนากระบวนการ Coach ระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามรูปแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
  3. มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เป็นฝ่ายสนับสนุนในการฝึกอบรมแก่ครูและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาวิชาการการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าวิทยากรและค่าวัสดุฝึกตามที่กำหนด รวมถึงการจัดเวทีเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จาก 5 สังกัด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียน

ศธ.เอาจริง ครูมัธยมฯ หื่น แลกเกรด สั่งย้าย-สอบสวน-พักใบอนุญาตแล้ว

2 มี.ค. 2563

มีกระแสข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อ Social ต่าง ๆ ทาง twitter กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และข่าว มติชนออนไลน์

3 มี.ค. 2563

  • เลขาธิการ กพฐ. “อำนาจ วิชยานุวัติ” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เดลินิวส์ ว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว กำชับให้ สพฐ.เร่งดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญกับปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ โดยมอบหมายให้ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งให้ครูชายรายดังกล่าวย้ายออกจากโรงเรียนมาช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 9 แล้ว โดยเขตพื้นที่ฯ จะรายงานสรุปให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับทราบ เพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงการสืบสวนพบมูลความผิดจริง กศจ.ก็จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสพฐ.จะเข้าไปดูแลสภาพจิตนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
  • ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) แจ้งว่า กมว.ได้สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคนดังกล่าวแล้ว พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หากพบหลักฐานกระทำความผิดจริงก็จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และจะไม่สามารถกลับเข้ามาประกอบวิชาชีพครูได้อีกต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง

รมว.ศธ.หารือเอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์​ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา เล็งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเร่งพัฒนา และยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในทุกสังกัด ด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จึงขอความร่วมมือฝ่ายนิวซีแลนด์ ในการพิจารณาให้การสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เข้มข้นแก่นักเรียนไทย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำงาน การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ที่มีความร่วมมืออย่างจริงจังภายใต้แผนการโคลัมโบ (Colombo Plan) ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้ไทยและนิวซีแลนด์ สามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ฝ่ายนิวซีแลนด์ยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย อาทิ การรับนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ​ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระบบการศึกษา และโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
2/3/2563

WordPress.com.

Up ↑