สป.ศธ.เริ่ม Work from Home ยึดหลักการ 3 ด้าน ไม่กระทบคุณภาพงานและบริการ-คำนึงถึงมาตรการสาธารณสุข-ความสมดุลคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงาน

(22 มี.ค.63) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑